Bảng GIÁ ĐẤT Tỉnh Hưng YênBảng GIÁ ĐẤT Tỉnh Hưng Yên: Bảng giá đất Hưng Yên giai đoạn 2020 đến 2024 – Theo Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND  quy định bảng giá đât trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 đến 2024 do UBND tỉnh Hưng Yên ban hành ngày 20 tháng 12 năm 2019. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 và thay thế Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2015 và Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2015.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Post